Sumasampalataya Dasal

sumasampalataya dasal Answer: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng …